Job Details

09-04-2015
พนักงานขับรถผู้บริหาร 2
งานประจำ / Full Time กรุงเทพมหานคร / Bangkok
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี
- มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ รักษารถให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 30-45 ปี
- วุฒิ ประถมศึกษาที่ปี 6 ขึ้นไป และ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รู้เส้นทางภายในกรุงเทพ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
เพศชาย / Male 30-45 ปี
วุฒิ ป.6 มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel: 02-782-6168 Ext 601 , 602
Fax: 02-782-6154-5