Job Details

07-11-2018
เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1
งานประจำ / Full Time กรุงเทพมหานคร / Bangkok
1. ร่าง ตรวจสอบ และทบทวนการจัดทำสัญญาต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2. ให้ความเห็นและคำปรึกษาทางกฎหมาย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ทางกฎหมายภายใน และติดต่อประสานงานราชการ
3. งานจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางพาณิชย์และสรรพากร
4. งานการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ
5. งานให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
6. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย
7. การร่างกฎและข้อบังคับภายใน
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ไม่จำกัดเพศ / Any 28 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel: 02-782-6168 Ext 601 , 602
Fax: 02-782-6154-5