Job Details

09-03-2015
หัวหน้าช่างอาคาร /ช่างประจำอาคาร 4
งานประจำ / Full Time กรุงเทพมหานคร / Bangkok
1. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี
2. รับเรื่องปัญหาอุปกรณ์ชำรุด และ ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
3. วางแผนการทำงาน และตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและอยู่ในสภาพที่ดี
4. บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร และ/ หรือ หัวหน้าช่าง5. รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการช่าง และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน
6. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
7. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีความผิดรับชอบ กระตือรือร้น ขยัน อดทน
เพศชาย / Male 21-40 ปี
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาของระบบ ไฟฟ้า ระบบประปา และแอร์ และมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องม
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tel: 02-782-6168 Ext 601 , 602
Fax: 02-782-6154-5